-Phiên bản: 1.3

  • -Link ps: http://m.ouwan.com/game/detail/11523/

-Chức năng cần mod: god mode, one hit