Phiên bản : 1.9.7

link ChPlay: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onetongames.kingofthehill

chức năng cần mod : mod full đạn