- Phiên bản 2.1.3

- Link CH : Play https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.birding.banchim.online%26hl%3Dvi%26referrer%3Dutm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dorganic%2526utm_term%253Dibird%26pcampaignid%3DAPPU_1_kby0WY-cJ4r-0gTgrpLYCA&ved=0ahUKEwjPqNWS4ZnWAhUKv5QKHWCXBIsQ8oQBCCQwAQ&usg=AFQjCNEAyuQjrofuIWmUCLpJFsCo571ROw

- Mod:

  1. 1 hit
  2. Bắn không mất đạn
  3. x2 số vàng nhận được